โรงเรียนวัดบ้านตำแย (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 32
ร้อยละ 2.86 % 0.00 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 91.43 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 2 1 1 1 0 77
ร้อยละ 2.44 % 1.22 % 1.22 % 1.22 % 0.00 % 93.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 46
ร้อยละ 2.13 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 97.87 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 164 คน
จำนวน(คน) 4 1 3 1 0 155
ร้อยละ 2.44 % 0.61 % 1.83 % 0.61 % 0.00 % 94.51 %

117 : 3 , 1 , 3 , 1 , 0 , 109...2.56 , 0.85 , 2.56 , 0.85 , 0.00 , 93.16 = 8 : 6.84
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 164 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.49%

Powered By www.thaieducation.net