โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 27
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 93.10 %
ระดับประถมศึกษา
59
จำนวน(คน) 0 0 7 0 0 52
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.86 % 0.00 % 0.00 % 88.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
12
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 10
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 100 คน
จำนวน(คน) 0 0 11 0 0 89
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.00 % 0.00 % 0.00 % 89.00 %

88 : 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 79...0.00 , 0.00 , 10.23 , 0.00 , 0.00 , 89.77 = 9 : 10.23
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 100 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00%

Powered By www.thaieducation.net