โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 2 1 3 1 1 21
ร้อยละ 6.90 % 3.45 % 10.34 % 3.45 % 3.45 % 72.41 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 2 5 11 5 17 72
ร้อยละ 1.79 % 4.46 % 9.82 % 4.46 % 15.18 % 64.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 141 คน
จำนวน(คน) 4 6 14 6 18 93
ร้อยละ 2.84 % 4.26 % 9.93 % 4.26 % 12.77 % 65.96 %

141 : 4 , 6 , 14 , 6 , 18 , 93...2.84 , 4.26 , 9.93 , 4.26 , 12.77 , 65.96 = 48 : 34.04
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 141 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 34.04%

Powered By www.thaieducation.net