โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 4 2 0 0 0 13
ร้อยละ 21.05 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 68.42 %
ระดับประถมศึกษา
46
จำนวน(คน) 4 3 4 0 1 34
ร้อยละ 8.70 % 6.52 % 8.70 % 0.00 % 2.17 % 73.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 65 คน
จำนวน(คน) 8 5 4 0 1 47
ร้อยละ 12.31 % 7.69 % 6.15 % 0.00 % 1.54 % 72.31 %

65 : 8 , 5 , 4 , 0 , 1 , 47...12.31 , 7.69 , 6.15 , 0.00 , 1.54 , 72.31 = 18 : 27.69
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 65 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 27.69%

Powered By www.thaieducation.net