โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์ (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 13
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 86.67 %
ระดับประถมศึกษา
43
จำนวน(คน) 6 1 3 0 0 33
ร้อยละ 13.95 % 2.33 % 6.98 % 0.00 % 0.00 % 76.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 58 คน
จำนวน(คน) 6 1 5 0 0 46
ร้อยละ 10.34 % 1.72 % 8.62 % 0.00 % 0.00 % 79.31 %

58 : 6 , 1 , 5 , 0 , 0 , 46...10.34 , 1.72 , 8.62 , 0.00 , 0.00 , 79.31 = 12 : 20.69
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 58 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 20.69%

Powered By www.thaieducation.net