โรงเรียนบ้านตลาดไทร (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 2 2 4 0 0 23
ร้อยละ 6.45 % 6.45 % 12.90 % 0.00 % 0.00 % 74.19 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 1 2 7 0 0 73
ร้อยละ 1.20 % 2.41 % 8.43 % 0.00 % 0.00 % 87.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
28
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 25
ร้อยละ 7.14 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 89.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 142 คน
จำนวน(คน) 5 5 11 0 0 121
ร้อยละ 3.52 % 3.52 % 7.75 % 0.00 % 0.00 % 85.21 %

114 : 3 , 4 , 11 , 0 , 0 , 96...2.63 , 3.51 , 9.65 , 0.00 , 0.00 , 84.21 = 18 : 15.79
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 142 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 14.79%

Powered By www.thaieducation.net