โรงเรียนวัดปลักแรต (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 2 5 8 1 0 27
ร้อยละ 4.65 % 11.63 % 18.60 % 2.33 % 0.00 % 62.79 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 6 4 11 0 0 78
ร้อยละ 6.06 % 4.04 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 78.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 142 คน
จำนวน(คน) 8 9 19 1 0 105
ร้อยละ 5.63 % 6.34 % 13.38 % 0.70 % 0.00 % 73.94 %

142 : 8 , 9 , 19 , 1 , 0 , 105...5.63 , 6.34 , 13.38 , 0.70 , 0.00 , 73.94 = 37 : 26.06
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 142 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 26.06%

Powered By www.thaieducation.net