โรงเรียนช่องแมวพิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 2 6 4 0 0 21
ร้อยละ 6.06 % 18.18 % 12.12 % 0.00 % 0.00 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 6 7 10 1 0 66
ร้อยละ 6.67 % 7.78 % 11.11 % 1.11 % 0.00 % 73.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 2 0 7 0 0 40
ร้อยละ 4.08 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 81.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 10 13 21 1 0 127
ร้อยละ 5.81 % 7.56 % 12.21 % 0.58 % 0.00 % 73.84 %

123 : 8 , 13 , 14 , 1 , 0 , 87...6.50 , 10.57 , 11.38 , 0.81 , 0.00 , 70.73 = 36 : 29.27
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 26.16%

Powered By www.thaieducation.net