โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 3 0 5 5 0 31
ร้อยละ 6.82 % 0.00 % 11.36 % 11.36 % 0.00 % 70.45 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 7 11 27 11 0 63
ร้อยละ 5.88 % 9.24 % 22.69 % 9.24 % 0.00 % 52.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 163 คน
จำนวน(คน) 10 11 32 16 0 94
ร้อยละ 6.13 % 6.75 % 19.63 % 9.82 % 0.00 % 57.67 %

163 : 10 , 11 , 32 , 16 , 0 , 94...6.13 , 6.75 , 19.63 , 9.82 , 0.00 , 57.67 = 69 : 42.33
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 163 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 42.33%

Powered By www.thaieducation.net