โรงเรียนวัดหนองเป้า (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 48
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 7.41 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
143
จำนวน(คน) 3 0 21 0 0 119
ร้อยละ 2.10 % 0.00 % 14.69 % 0.00 % 0.00 % 83.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 197 คน
จำนวน(คน) 5 0 25 0 0 167
ร้อยละ 2.54 % 0.00 % 12.69 % 0.00 % 0.00 % 84.77 %

197 : 5 , 0 , 25 , 0 , 0 , 167...2.54 , 0.00 , 12.69 , 0.00 , 0.00 , 84.77 = 30 : 15.23
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 197 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15.23%

Powered By www.thaieducation.net