โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 6
ร้อยละ 11.11 % 11.11 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 2 2 6 1 0 58
ร้อยละ 2.90 % 2.90 % 8.70 % 1.45 % 0.00 % 84.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 78 คน
จำนวน(คน) 3 3 7 1 0 64
ร้อยละ 3.85 % 3.85 % 8.97 % 1.28 % 0.00 % 82.05 %

78 : 3 , 3 , 7 , 1 , 0 , 64...3.85 , 3.85 , 8.97 , 1.28 , 0.00 , 82.05 = 14 : 17.95
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 78 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 17.95%

Powered By www.thaieducation.net