โรงเรียนวัดหัวหิน (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 0 0 2 2 0 56
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.33 % 3.33 % 0.00 % 93.33 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 1 0 6 1 0 105
ร้อยละ 0.88 % 0.00 % 5.31 % 0.88 % 0.00 % 92.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 173 คน
จำนวน(คน) 1 0 8 3 0 161
ร้อยละ 0.58 % 0.00 % 4.62 % 1.73 % 0.00 % 93.06 %

173 : 1 , 0 , 8 , 3 , 0 , 161...0.58 , 0.00 , 4.62 , 1.73 , 0.00 , 93.06 = 12 : 6.94
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 173 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.94%

Powered By www.thaieducation.net