โรงเรียนวัดบัวงาม (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 11 0 0 0 0 2
ร้อยละ 84.62 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 15.38 %
ระดับประถมศึกษา
55
จำนวน(คน) 4 3 6 0 0 42
ร้อยละ 7.27 % 5.45 % 10.91 % 0.00 % 0.00 % 76.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 1 2 5 0 0 38
ร้อยละ 2.17 % 4.35 % 10.87 % 0.00 % 0.00 % 82.61 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 114 คน
จำนวน(คน) 16 5 11 0 0 82
ร้อยละ 14.04 % 4.39 % 9.65 % 0.00 % 0.00 % 71.93 %

68 : 15 , 3 , 6 , 0 , 0 , 44...22.06 , 4.41 , 8.82 , 0.00 , 0.00 , 64.71 = 24 : 35.29
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 114 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 28.07%

Powered By www.thaieducation.net