โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
119
จำนวน(คน) 3 0 5 0 0 111
ร้อยละ 2.52 % 0.00 % 4.20 % 0.00 % 0.00 % 93.28 %
ระดับประถมศึกษา
320
จำนวน(คน) 3 0 20 0 0 297
ร้อยละ 0.94 % 0.00 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 92.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
119
จำนวน(คน) 3 0 7 0 0 109
ร้อยละ 2.52 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 91.60 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 558 คน
จำนวน(คน) 9 0 32 0 0 517
ร้อยละ 1.61 % 0.00 % 5.73 % 0.00 % 0.00 % 92.65 %

439 : 6 , 0 , 25 , 0 , 0 , 408...1.37 , 0.00 , 5.69 , 0.00 , 0.00 , 92.94 = 31 : 7.06
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 558 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 7.35%

Powered By www.thaieducation.net