โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
103
จำนวน(คน) 8 3 3 2 2 85
ร้อยละ 7.77 % 2.91 % 2.91 % 1.94 % 1.94 % 82.52 %
ระดับประถมศึกษา
249
จำนวน(คน) 4 3 0 1 1 240
ร้อยละ 1.61 % 1.20 % 0.00 % 0.40 % 0.40 % 96.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
160
จำนวน(คน) 2 1 1 1 0 155
ร้อยละ 1.25 % 0.63 % 0.63 % 0.63 % 0.00 % 96.88 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 512 คน
จำนวน(คน) 14 7 4 4 3 480
ร้อยละ 2.73 % 1.37 % 0.78 % 0.78 % 0.59 % 93.75 %

352 : 12 , 6 , 3 , 3 , 3 , 325...3.41 , 1.70 , 0.85 , 0.85 , 0.85 , 92.33 = 27 : 7.67
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 512 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25%

Powered By www.thaieducation.net