โรงเรียนวัดสุวรรณ (สพป.ปทุมธานี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัชฎาพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 6 0 2 1 0 34
ร้อยละ 13.95 % 0.00 % 4.65 % 2.33 % 0.00 % 79.07 %
ระดับประถมศึกษา
192
จำนวน(คน) 11 0 6 5 0 170
ร้อยละ 5.73 % 0.00 % 3.13 % 2.60 % 0.00 % 88.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
178
จำนวน(คน) 17 0 5 7 0 149
ร้อยละ 9.55 % 0.00 % 2.81 % 3.93 % 0.00 % 83.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 413 คน
จำนวน(คน) 34 0 13 13 0 353
ร้อยละ 8.23 % 0.00 % 3.15 % 3.15 % 0.00 % 85.47 %

235 : 17 , 0 , 8 , 6 , 0 , 204...7.23 , 0.00 , 3.40 , 2.55 , 0.00 , 86.81 = 31 : 13.19
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 413 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 14.53%

Powered By www.thaieducation.net