โรงเรียนวัดสุทธาวาส (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 61
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
206
จำนวน(คน) 2 1 11 0 0 192
ร้อยละ 0.97 % 0.49 % 5.34 % 0.00 % 0.00 % 93.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 267 คน
จำนวน(คน) 2 1 11 0 0 253
ร้อยละ 0.75 % 0.37 % 4.12 % 0.00 % 0.00 % 94.76 %

267 : 2 , 1 , 11 , 0 , 0 , 253...0.75 , 0.37 , 4.12 , 0.00 , 0.00 , 94.76 = 14 : 5.24
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 267 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.24%

Powered By www.thaieducation.net