โรงเรียนบ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ) (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 1 2 3 1 0 20
ร้อยละ 3.70 % 7.41 % 11.11 % 3.70 % 0.00 % 74.07 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 3 0 15 0 0 71
ร้อยละ 3.37 % 0.00 % 16.85 % 0.00 % 0.00 % 79.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 116 คน
จำนวน(คน) 4 2 18 1 0 91
ร้อยละ 3.45 % 1.72 % 15.52 % 0.86 % 0.00 % 78.45 %

116 : 4 , 2 , 18 , 1 , 0 , 91...3.45 , 1.72 , 15.52 , 0.86 , 0.00 , 78.45 = 25 : 21.55
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 116 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 21.55%

Powered By www.thaieducation.net