โรงเรียนบ้านม่วง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 2 2 1 2 1 28
ร้อยละ 5.56 % 5.56 % 2.78 % 5.56 % 2.78 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 2 2 3 1 3 86
ร้อยละ 2.06 % 2.06 % 3.09 % 1.03 % 3.09 % 88.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 133 คน
จำนวน(คน) 4 4 4 3 4 114
ร้อยละ 3.01 % 3.01 % 3.01 % 2.26 % 3.01 % 85.71 %

133 : 4 , 4 , 4 , 3 , 4 , 114...3.01 , 3.01 , 3.01 , 2.26 , 3.01 , 85.71 = 19 : 14.29
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 133 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29%

Powered By www.thaieducation.net