โรงเรียนบ้านอ่างหิน (สพป.กาญจนบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศศิพร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 1 2 8 0 0 9
ร้อยละ 5.00 % 10.00 % 40.00 % 0.00 % 0.00 % 45.00 %
ระดับประถมศึกษา
55
จำนวน(คน) 0 1 5 0 0 49
ร้อยละ 0.00 % 1.82 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 89.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้นจำนวน
75 คน
จำนวน(คน) 1 3 13 0 0 58
ร้อยละ 1.33 % 4.00 % 17.33 % 0.00 % 0.00 % 77.33 %

75 : 1 , 3 , 13 , 0 , 0 , 58...1.33 , 4.00 , 17.33 , 0.00 , 0.00 , 77.33 = 17 : 22.67
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 75 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 22.67%

Powered By www.thaieducation.net