โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม (สพป.ชัยนาท) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วีนัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 0 4 5 0 0 36
ร้อยละ 0.00 % 8.89 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
147
จำนวน(คน) 3 10 14 0 0 120
ร้อยละ 2.04 % 6.80 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 81.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 192 คน
จำนวน(คน) 3 14 19 0 0 156
ร้อยละ 1.56 % 7.29 % 9.90 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %

192 : 3 , 14 , 19 , 0 , 0 , 156...1.56 , 7.29 , 9.90 , 0.00 , 0.00 , 81.25 = 36 : 18.75
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 192 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75%

Powered By www.thaieducation.net