โรงเรียนวัดสองคลอง (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
70
จำนวน(คน) 13 1 7 0 0 49
ร้อยละ 18.57 % 1.43 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 70.00 %
ระดับประถมศึกษา
199
จำนวน(คน) 22 3 40 0 0 134
ร้อยละ 11.06 % 1.51 % 20.10 % 0.00 % 0.00 % 67.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
78
จำนวน(คน) 12 1 25 0 0 40
ร้อยละ 15.38 % 1.28 % 32.05 % 0.00 % 0.00 % 51.28 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 347 คน
จำนวน(คน) 47 5 72 0 0 223
ร้อยละ 13.54 % 1.44 % 20.75 % 0.00 % 0.00 % 64.27 %

269 : 35 , 4 , 47 , 0 , 0 , 183...13.01 , 1.49 , 17.47 , 0.00 , 0.00 , 68.03 = 86 : 31.97
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 347 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 124 คน คิดเป็นร้อยละ 35.73%

Powered By www.thaieducation.net