โรงเรียนวัดชนะสงสาร (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
71
จำนวน(คน) 5 2 9 6 1 48
ร้อยละ 7.04 % 2.82 % 12.68 % 8.45 % 1.41 % 67.61 %
ระดับประถมศึกษา
277
จำนวน(คน) 15 5 35 9 5 208
ร้อยละ 5.42 % 1.81 % 12.64 % 3.25 % 1.81 % 75.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 348 คน
จำนวน(คน) 20 7 44 15 6 256
ร้อยละ 5.75 % 2.01 % 12.64 % 4.31 % 1.72 % 73.56 %

348 : 20 , 7 , 44 , 15 , 6 , 256...5.75 , 2.01 , 12.64 , 4.31 , 1.72 , 73.56 = 92 : 26.44
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 348 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 92 คน คิดเป็นร้อยละ 26.44%

Powered By www.thaieducation.net