โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ (สพป.ขอนแก่น เขต 5) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 3 1 0 0 0 27
ร้อยละ 9.68 % 3.23 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 87.10 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 1 1 15 0 0 115
ร้อยละ 0.76 % 0.76 % 11.36 % 0.00 % 0.00 % 87.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้นจำนวน
163 คน
จำนวน(คน) 4 2 15 0 0 142
ร้อยละ 2.45 % 1.23 % 9.20 % 0.00 % 0.00 % 87.12 %

163 : 4 , 2 , 15 , 0 , 0 , 142...2.45 , 1.23 , 9.20 , 0.00 , 0.00 , 87.12 = 21 : 12.88
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 163 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 12.88%

Powered By www.thaieducation.net