โรงเรียน บ้านกระเดื่อง (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 รอการตรวจสอบจากทางเขต #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 10
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.91 %
ระดับประถมศึกษา
56
จำนวน(คน) 3 0 4 0 0 49
ร้อยละ 5.36 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 67 คน
จำนวน(คน) 4 0 4 0 0 59
ร้อยละ 5.97 % 0.00 % 5.97 % 0.00 % 0.00 % 88.06 %

67 : 4 , 0 , 4 , 0 , 0 , 59...5.97 , 0.00 , 5.97 , 0.00 , 0.00 , 88.06 = 8 : 11.94ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 67 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 11.94%

Powered By www.thaieducation.net