โรงเรียนบ้านลำทับ (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
211
จำนวน(คน) 3 2 12 5 9 180
ร้อยละ 1.42 % 0.95 % 5.69 % 2.37 % 4.27 % 85.31 %
ระดับประถมศึกษา
985
จำนวน(คน) 2 3 28 5 16 931
ร้อยละ 0.20 % 0.30 % 2.84 % 0.51 % 1.62 % 94.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1196 คน
จำนวน(คน) 5 5 40 10 25 1111
ร้อยละ 0.42 % 0.42 % 3.34 % 0.84 % 2.09 % 92.89 %

1196 : 5 , 5 , 40 , 10 , 25 , 1111...0.42 , 0.42 , 3.34 , 0.84 , 2.09 , 92.89 = 85 : 7.11
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1196 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 85 คน คิดเป็นร้อยละ 7.11%

Powered By www.thaieducation.net