โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นิชามญจ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
283
จำนวน(คน) 10 9 12 10 15 227
ร้อยละ 3.53 % 3.18 % 4.24 % 3.53 % 5.30 % 80.21 %
ระดับประถมศึกษา
1336
จำนวน(คน) 70 50 60 25 85 1046
ร้อยละ 5.24 % 3.74 % 4.49 % 1.87 % 6.36 % 78.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1619 คน
จำนวน(คน) 80 59 72 35 100 1273
ร้อยละ 4.94 % 3.64 % 4.45 % 2.16 % 6.18 % 78.63 %

1619 : 80 , 59 , 72 , 35 , 100 , 1273...4.94 , 3.64 , 4.45 , 2.16 , 6.18 , 78.63 = 346 : 21.37
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1619 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 346 คน คิดเป็นร้อยละ 21.37%

Powered By www.thaieducation.net