โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 7 6 4 1 1 0
ร้อยละ 36.84 % 31.58 % 21.05 % 5.26 % 5.26 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
47
จำนวน(คน) 15 10 5 5 5 7
ร้อยละ 31.91 % 21.28 % 10.64 % 10.64 % 10.64 % 14.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 66 คน
จำนวน(คน) 22 16 9 6 6 7
ร้อยละ 33.33 % 24.24 % 13.64 % 9.09 % 9.09 % 10.61 %

66 : 22 , 16 , 9 , 6 , 6 , 7...33.33 , 24.24 , 13.64 , 9.09 , 9.09 , 10.61 = 59 : 89.39
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 66 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 89.39%

Powered By www.thaieducation.net