โรงเรียนวัดท้องโพลง (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 0 2 1 0 0 38
ร้อยละ 0.00 % 4.88 % 2.44 % 0.00 % 0.00 % 92.68 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 4 3 8 1 0 116
ร้อยละ 3.03 % 2.27 % 6.06 % 0.76 % 0.00 % 87.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 2 0 5 0 0 41
ร้อยละ 4.17 % 0.00 % 10.42 % 0.00 % 0.00 % 85.42 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 221 คน
จำนวน(คน) 6 5 14 1 0 195
ร้อยละ 2.71 % 2.26 % 6.33 % 0.45 % 0.00 % 88.24 %

173 : 4 , 5 , 9 , 1 , 0 , 154...2.31 , 2.89 , 5.20 , 0.58 , 0.00 , 89.02 = 19 : 10.98
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 221 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 11.76%

Powered By www.thaieducation.net