โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 1 0 2 1 0 13
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 11.76 % 5.88 % 0.00 % 76.47 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 59
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.28 % 0.00 % 0.00 % 96.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 29
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 107 คน
จำนวน(คน) 1 0 4 1 0 101
ร้อยละ 0.93 % 0.00 % 3.74 % 0.93 % 0.00 % 94.39 %

78 : 1 , 0 , 4 , 1 , 0 , 72...1.28 , 0.00 , 5.13 , 1.28 , 0.00 , 92.31 = 6 : 7.69
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 107 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.61%

Powered By www.thaieducation.net