โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 12
ร้อยละ 6.67 % 6.67 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
57
จำนวน(คน) 0 0 3 0 1 53
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.26 % 0.00 % 1.75 % 92.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 72 คน
จำนวน(คน) 1 1 4 0 1 65
ร้อยละ 1.39 % 1.39 % 5.56 % 0.00 % 1.39 % 90.28 %

72 : 1 , 1 , 4 , 0 , 1 , 65...1.39 , 1.39 , 5.56 , 0.00 , 1.39 , 90.28 = 7 : 9.72
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 72 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 9.72%

Powered By www.thaieducation.net