โรงเรียนบ้านหนองหิน (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
114
จำนวน(คน) 34 9 5 8 3 55
ร้อยละ 29.82 % 7.89 % 4.39 % 7.02 % 2.63 % 48.25 %
ระดับประถมศึกษา
225
จำนวน(คน) 27 21 34 9 18 116
ร้อยละ 12.00 % 9.33 % 15.11 % 4.00 % 8.00 % 51.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
81
จำนวน(คน) 7 0 16 0 4 54
ร้อยละ 8.64 % 0.00 % 19.75 % 0.00 % 4.94 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 420 คน
จำนวน(คน) 68 30 55 17 25 225
ร้อยละ 16.19 % 7.14 % 13.10 % 4.05 % 5.95 % 53.57 %

339 : 61 , 30 , 39 , 17 , 21 , 171...17.99 , 8.85 , 11.50 , 5.01 , 6.19 , 50.44 = 168 : 49.56
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 420 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 195 คน คิดเป็นร้อยละ 46.43%

Powered By www.thaieducation.net