โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 2 0 1 1 0 34
ร้อยละ 5.26 % 0.00 % 2.63 % 2.63 % 0.00 % 89.47 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 6 2 10 1 0 93
ร้อยละ 5.36 % 1.79 % 8.93 % 0.89 % 0.00 % 83.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
22
จำนวน(คน) 0 1 4 0 0 17
ร้อยละ 0.00 % 4.55 % 18.18 % 0.00 % 0.00 % 77.27 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 8 3 15 2 0 144
ร้อยละ 4.65 % 1.74 % 8.72 % 1.16 % 0.00 % 83.72 %

150 : 8 , 2 , 11 , 2 , 0 , 127...5.33 , 1.33 , 7.33 , 1.33 , 0.00 , 84.67 = 23 : 15.33
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 16.28%

Powered By www.thaieducation.net