โรงเรียนบางระกำ (สพป.พิษณุโลก เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑารัตน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 1 1 3 1 1 37
ร้อยละ 2.27 % 2.27 % 6.82 % 2.27 % 2.27 % 84.09 %
ระดับประถมศึกษา
147
จำนวน(คน) 9 6 15 0 0 117
ร้อยละ 6.12 % 4.08 % 10.20 % 0.00 % 0.00 % 79.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
98
จำนวน(คน) 2 2 2 0 0 92
ร้อยละ 2.04 % 2.04 % 2.04 % 0.00 % 0.00 % 93.88 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 289 คน
จำนวน(คน) 12 9 20 1 1 246
ร้อยละ 4.15 % 3.11 % 6.92 % 0.35 % 0.35 % 85.12 %

191 : 10 , 7 , 18 , 1 , 1 , 154...5.24 , 3.66 , 9.42 , 0.52 , 0.52 , 80.63 = 37 : 19.37
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 289 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 14.88%

Powered By www.thaieducation.net