โรงเรียนบ้านปางผักหม (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 2 2 0 2 0 9
ร้อยละ 13.33 % 13.33 % 0.00 % 13.33 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
49
จำนวน(คน) 2 3 2 3 2 37
ร้อยละ 4.08 % 6.12 % 4.08 % 6.12 % 4.08 % 75.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 64 คน
จำนวน(คน) 4 5 2 5 2 46
ร้อยละ 6.25 % 7.81 % 3.13 % 7.81 % 3.13 % 71.88 %

64 : 4 , 5 , 2 , 5 , 2 , 46...6.25 , 7.81 , 3.13 , 7.81 , 3.13 , 71.88 = 18 : 28.13
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 64 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 28.13%

Powered By www.thaieducation.net