โรงเรียนบ้านธารชะอม (สพป.สุโขทัย เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 25
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.41 % 0.00 % 0.00 % 92.59 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 0 2 5 1 0 69
ร้อยละ 0.00 % 2.60 % 6.49 % 1.30 % 0.00 % 89.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
27
จำนวน(คน) 0 0 2 2 0 23
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.41 % 7.41 % 0.00 % 85.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 131 คน
จำนวน(คน) 0 2 9 3 0 117
ร้อยละ 0.00 % 1.53 % 6.87 % 2.29 % 0.00 % 89.31 %

104 : 0 , 2 , 7 , 1 , 0 , 94...0.00 , 1.92 , 6.73 , 0.96 , 0.00 , 90.38 = 10 : 9.62
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 131 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 10.69%

Powered By www.thaieducation.net