โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) (สพป.สุโขทัย เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
152
จำนวน(คน) 4 2 5 2 2 137
ร้อยละ 2.63 % 1.32 % 3.29 % 1.32 % 1.32 % 90.13 %
ระดับประถมศึกษา
364
จำนวน(คน) 10 8 20 4 4 318
ร้อยละ 2.75 % 2.20 % 5.49 % 1.10 % 1.10 % 87.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 516 คน
จำนวน(คน) 14 10 25 6 6 455
ร้อยละ 2.71 % 1.94 % 4.84 % 1.16 % 1.16 % 88.18 %

516 : 14 , 10 , 25 , 6 , 6 , 455...2.71 , 1.94 , 4.84 , 1.16 , 1.16 , 88.18 = 61 : 11.82
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 516 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 11.82%

Powered By www.thaieducation.net