โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) (สพป.สุโขทัย เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
276
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 271
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.81 % 0.00 % 0.00 % 98.19 %
ระดับประถมศึกษา
853
จำนวน(คน) 0 0 10 0 0 843
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.17 % 0.00 % 0.00 % 98.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1129 คน
จำนวน(คน) 0 0 15 0 0 1114
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.33 % 0.00 % 0.00 % 98.67 %

1129 : 0 , 0 , 15 , 0 , 0 , 1114...0.00 , 0.00 , 1.33 , 0.00 , 0.00 , 98.67 = 15 : 1.33
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1129 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 1.33%

Powered By www.thaieducation.net