โรงเรียนบ้านป่าเลา (สพป.สุโขทัย เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 17
ร้อยละ 5.56 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.44 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 5 4 10 3 0 62
ร้อยละ 5.95 % 4.76 % 11.90 % 3.57 % 0.00 % 73.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
28
จำนวน(คน) 0 1 6 0 0 21
ร้อยละ 0.00 % 3.57 % 21.43 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 130 คน
จำนวน(คน) 6 5 16 3 0 100
ร้อยละ 4.62 % 3.85 % 12.31 % 2.31 % 0.00 % 76.92 %

102 : 6 , 4 , 10 , 3 , 0 , 79...5.88 , 3.92 , 9.80 , 2.94 , 0.00 , 77.45 = 23 : 22.55
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 130 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08%

Powered By www.thaieducation.net