โรงเรียนวัดคลองกระจง (สพป.สุโขทัย เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 2 0 3 0 1 21
ร้อยละ 7.41 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 3.70 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 5 0 7 0 2 87
ร้อยละ 4.95 % 0.00 % 6.93 % 0.00 % 1.98 % 86.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 128 คน
จำนวน(คน) 7 0 10 0 3 108
ร้อยละ 5.47 % 0.00 % 7.81 % 0.00 % 2.34 % 84.38 %

128 : 7 , 0 , 10 , 0 , 3 , 108...5.47 , 0.00 , 7.81 , 0.00 , 2.34 , 84.38 = 20 : 15.63
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 128 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 15.63%

Powered By www.thaieducation.net