โรงเรียนบ้านป่ากล้วย (สพป.สุโขทัย เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 1 0 0 0 4 31
ร้อยละ 2.78 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 11.11 % 86.11 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 3 0 0 0 3 96
ร้อยละ 2.94 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 2.94 % 94.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 3 0 0 0 3 60
ร้อยละ 4.55 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 4.55 % 90.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 204 คน
จำนวน(คน) 7 0 0 0 10 187
ร้อยละ 3.43 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 4.90 % 91.67 %

138 : 4 , 0 , 0 , 0 , 7 , 127...2.90 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 5.07 , 92.03 = 11 : 7.97
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 204 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33%

Powered By www.thaieducation.net