โรงเรียนแม่สานสามัคคี (สพป.สุโขทัย เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 5 1 2 0 0 0
ร้อยละ 62.50 % 12.50 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
37
จำนวน(คน) 10 2 2 0 0 23
ร้อยละ 27.03 % 5.41 % 5.41 % 0.00 % 0.00 % 62.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 45 คน
จำนวน(คน) 15 3 4 0 0 23
ร้อยละ 33.33 % 6.67 % 8.89 % 0.00 % 0.00 % 51.11 %

45 : 15 , 3 , 4 , 0 , 0 , 23...33.33 , 6.67 , 8.89 , 0.00 , 0.00 , 51.11 = 22 : 48.89
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 45 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 48.89%

Powered By www.thaieducation.net