โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี (สพป.นครพนม เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิรินทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 3 1 1 1 2 14
ร้อยละ 13.64 % 4.55 % 4.55 % 4.55 % 9.09 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
126
จำนวน(คน) 15 9 6 0 0 96
ร้อยละ 11.90 % 7.14 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 76.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 2 4 3 0 5 45
ร้อยละ 3.39 % 6.78 % 5.08 % 0.00 % 8.47 % 76.27 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 207 คน
จำนวน(คน) 20 14 10 1 7 155
ร้อยละ 9.66 % 6.76 % 4.83 % 0.48 % 3.38 % 74.88 %

148 : 18 , 10 , 7 , 1 , 2 , 110...12.16 , 6.76 , 4.73 , 0.68 , 1.35 , 74.32 = 38 : 25.68
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 207 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 25.12%

Powered By www.thaieducation.net