โรงเรียนบ้านท่างาม (สพป.สกลนคร เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพันธุ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 2 2 2 2 2 26
ร้อยละ 5.56 % 5.56 % 5.56 % 5.56 % 5.56 % 72.22 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 3 3 4 2 2 81
ร้อยละ 3.16 % 3.16 % 4.21 % 2.11 % 2.11 % 85.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 131 คน
จำนวน(คน) 5 5 6 4 4 107
ร้อยละ 3.82 % 3.82 % 4.58 % 3.05 % 3.05 % 81.68 %

131 : 5 , 5 , 6 , 4 , 4 , 107...3.82 , 3.82 , 4.58 , 3.05 , 3.05 , 81.68 = 24 : 18.32
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 131 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 18.32%

Powered By www.thaieducation.net