โรงเรียนบ้านนายม (สพป.สกลนคร เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพันธุ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 16
ร้อยละ 0.00 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.12 %
ระดับประถมศึกษา
44
จำนวน(คน) 0 0 0 0 7 37
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 15.91 % 84.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 61 คน
จำนวน(คน) 0 1 0 0 7 53
ร้อยละ 0.00 % 1.64 % 0.00 % 0.00 % 11.48 % 86.89 %

61 : 0 , 1 , 0 , 0 , 7 , 53...0.00 , 1.64 , 0.00 , 0.00 , 11.48 , 86.89 = 8 : 13.11
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 61 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 13.11%

Powered By www.thaieducation.net