โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย) (สพป.สกลนคร เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพันธุ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 2 1 2 1 1 25
ร้อยละ 6.25 % 3.13 % 6.25 % 3.13 % 3.13 % 78.13 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 4 6 7 3 2 67
ร้อยละ 4.49 % 6.74 % 7.87 % 3.37 % 2.25 % 75.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 6 7 9 4 3 92
ร้อยละ 4.96 % 5.79 % 7.44 % 3.31 % 2.48 % 76.03 %

121 : 6 , 7 , 9 , 4 , 3 , 92...4.96 , 5.79 , 7.44 , 3.31 , 2.48 , 76.03 = 29 : 23.97
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 23.97%

Powered By www.thaieducation.net