โรงเรียนบ้านแร่ (สพป.สกลนคร เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิไลวรรณ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 3 2 2 3 7 40
ร้อยละ 5.26 % 3.51 % 3.51 % 5.26 % 12.28 % 70.18 %
ระดับประถมศึกษา
165
จำนวน(คน) 5 4 5 9 9 133
ร้อยละ 3.03 % 2.42 % 3.03 % 5.45 % 5.45 % 80.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
102
จำนวน(คน) 3 2 4 5 6 82
ร้อยละ 2.94 % 1.96 % 3.92 % 4.90 % 5.88 % 80.39 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 324 คน
จำนวน(คน) 11 8 11 17 22 255
ร้อยละ 3.40 % 2.47 % 3.40 % 5.25 % 6.79 % 78.70 %

222 : 8 , 6 , 7 , 12 , 16 , 173...3.60 , 2.70 , 3.15 , 5.41 , 7.21 , 77.93 = 49 : 22.07
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 324 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 21.30%

Powered By www.thaieducation.net