โรงเรียนบ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ลำดวน(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 1 1 2 1 0 17
ร้อยละ 4.55 % 4.55 % 9.09 % 4.55 % 0.00 % 77.27 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 3 2 4 2 1 59
ร้อยละ 4.23 % 2.82 % 5.63 % 2.82 % 1.41 % 83.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 93 คน
จำนวน(คน) 4 3 6 3 1 76
ร้อยละ 4.30 % 3.23 % 6.45 % 3.23 % 1.08 % 81.72 %

93 : 4 , 3 , 6 , 3 , 1 , 76...4.30 , 3.23 , 6.45 , 3.23 , 1.08 , 81.72 = 17 : 18.28
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 93 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 18.28%

Powered By www.thaieducation.net