โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ลำดวน(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 1 0 1 0 1 9
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 8.33 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 3 4 6 0 0 38
ร้อยละ 5.88 % 7.84 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 74.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
42
จำนวน(คน) 3 3 1 0 1 34
ร้อยละ 7.14 % 7.14 % 2.38 % 0.00 % 2.38 % 80.95 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 105 คน
จำนวน(คน) 7 7 8 0 2 81
ร้อยละ 6.67 % 6.67 % 7.62 % 0.00 % 1.90 % 77.14 %

63 : 4 , 4 , 7 , 0 , 1 , 47...6.35 , 6.35 , 11.11 , 0.00 , 1.59 , 74.60 = 16 : 25.40
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 105 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 22.86%

Powered By www.thaieducation.net