โรงเรียนบ้านเสือโก้ก (สพป.มหาสารคาม เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 4 1 2 0 0 24
ร้อยละ 12.90 % 3.23 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 77.42 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 3 1 14 0 0 87
ร้อยละ 2.86 % 0.95 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 82.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 136 คน
จำนวน(คน) 7 2 16 0 0 111
ร้อยละ 5.15 % 1.47 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 81.62 %

136 : 7 , 2 , 16 , 0 , 0 , 111...5.15 , 1.47 , 11.76 , 0.00 , 0.00 , 81.62 = 25 : 18.38
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 18.38%

Powered By www.thaieducation.net